Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Mieszkańcy

Strategia Rozwoju Gminy

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.),

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata
2021-2030”.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030 był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem: http://bip.miastonowydwor.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.miastonowydwor.pl/  w dniach 26.04.2021-31.05.2021 r. W wyznaczonym terminie do wyłożonego projektu dokumentu wpłynął 1 formularz uwag, w którym przedstawiono 10 propozycji zmian. Wszystkie propozycje zmian zostały uwzględnione.

    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim oraz
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030” zamieszczono w Postanowieniu Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego znak RSR.061.6.1.2021.BK.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWY DWÓR GDANSKI

NA LATA 2021 - 2030

 

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 232/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030, w tym tryb jej konsultacji,

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

zaprasza

mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2021-2030

Gmina Nowy Dwór Gdański finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które prowadzone będą w okresie od 26 kwietnia do 31 maja br.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 20 maja br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 26 kwietnia 2021 r.
do 31 maja 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

 

Uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego
i podpisanego formularza w sposób opcjonalny:

a)     do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, poprzez złożenie w sekretariacie,

b)     pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwór Gdański (decyduje data wpływu do Urzędu),

c)     za pomocą poczty elektronicznej, na adres: b.kielar@miastonowydwor.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim /4xe73ujx46/SkrytkaESP – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc., .rtf;

 

Mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: b.kielar@miastonowydwor.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 maja 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej.
W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami
z wykorzystaniem poczty elektronicznej może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 10:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany
w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest do wglądu dla zainteresowanych podmiotów w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim.

Załączniki: