Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Mieszkańcy

Odpady

Od 1 stycznia 2021 roku nowa metoda naliczania opłaty za odpady 

Na listopadowej sesji w 2020 roku, Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę o nowych stawkach opłat za odpady oraz zmianie metody naliczania opłat. Od stycznia 2021 roku nasi mieszkańcy będą płacić w przypadku segregowania odpadów według ilości zużytej wody, czyli 9 zł za każdy m³ wykorzystanej kranówki - z średniej miesięcznej z całego roku. 

Lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że wszyscy będziemy musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje Gminom tak ustalić stawki opłat, by pokryły one wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Uzyskane z tego tytułu dochody nie mogą zostać przeznaczone na inny cel.

Jak będą liczone opłaty?

  1. Nieruchomość z wodomierzem (segregacja)

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielolokalowych będzie liczona wg wzoru: (Y m³ zużycia wody x 9,00 zł).

Y – średnia miesięczna ilość zużycia wody za rok poprzedni

W przypadku braku segregacji: (Y m³ zużycia wody x 18,00 zł).

 

  1. Nieruchomość bez opomiarowania bądź nowa nieruchomość

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużytej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej, własne ujęcie) oraz nowych nieruchomości, opłata będzie liczona wg wzoru: (Z x 3m³ x 9,00 zł)

Z - ilość zamieszkałych osób

 3m³ - przyjęta w Gminie Nowy Dwór Gdański średnia miesięczna ilość zużycia wody na osobę

 

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez legalizowany podlicznik. Będzie ona odliczona.

 

  1. Nieruchomość rolna z opomiarowaniem (bez podłączenia do kanalizacji sanitarnej)

W przypadku gospodarstw rolnych i dużego zużycia wody w całym roku, w pierwszej deklaracji opłata będzie liczona wg wzoru: (Z x 3m³ x 9,00 zł)

Z -  ilość zamieszkałych osób

3m³-  przyjęta w Gminie Nowy Dwór Gdański średnia miesięczna ilość zużycia wody na osobę

 

4. Naliczanie opłaty dla innych podmiotów:

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. działalność usługowa, handel) ale mieszczących się w obrębie nieruchomości zamieszkałej opłata naliczana będzie jak do tej pory, czyli zadeklarowana ilość pojemników w miesiącu x stawka za pojemnik x ilość odbiorów.

Przykład: 2 pojemniki x opłata za pojemnik 120l x 8 odbiorów = 101,60 zł

W przypadku braku dopełnienia obowiązku segregacji odpadów właściciele nieruchomości zapłacą dwukrotność stawki, czyli 18 zł/m³ zużytej wody.

Właściciele nieruchomości wyłącznie niezamieszkałych np. instytucje, urzędy, zakłady pracy, szkoły, sklepy itp. będą działać jak dotychczas. Muszą w obrocie cywilnym mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

 

Masz kompostownik?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku od opłaty za 1 m3 zużytej wody będą mogli odliczyć 0,18 zł/mzużytej wody.

Przykład: W gospodarstwie domowym jednorodzinnym posiadającym kompostownik, zamieszkują trzy osoby, zatem opłatę obliczamy w następujący sposób:

(8 m3 x 9 zł) – (8mx 0,18 zł)= 72 zł – 1,44 zł = 70,56 zł

 

 

Zmiana metody wyliczenia opłaty powoduje, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych (właściciele domków jednorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, zarządcy) w styczniu 2021 roku będą musieli złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejskim. Wzór deklaracji oraz informacje na ten temat zostaną podane w najbliższym czasie. 

Od 2019 roku gminy mogą pobierać opłaty za śmieci według ściśle określonych metod:
od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego (obecny ryczałt – w wyniku orzecznictwa sądu nie możemy stosować przyjętej metody stawek dla  gospodarstw 2 osobowych i 3+ więcej ), od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość  i od ilości zużytej wody. Żadna z nich nie jest powiązana wprost z ilością wytwarzanych odpadów, bo jedna osoba może produkować mniej śmieci niż inna. Zmiana stawki „na wodę” to efekt rzetelnej  analizy dotychczasowego systemu opłat, który przestał się bilansować. Metoda jest najbardziej sprawiedliwa z wszystkich dopuszczalnych ustawą, ponieważ najlepiej odzwierciedla liczbę osób zamieszkujących lokal (czyli wytwarzających odpady).

Dlaczego tak drastyczne zmiany?

Zmiany w ustawie o odpadach (szczególnie te wprowadzone w 2017, 2018 i 2019 r.) spowodowały gwałtowny wzrost cen na rynku gospodarki odpadami. Rządowa taryfa ulgowa dla producentów opakowań, kosztowny system segregacji, wzrost opłaty środowiskowej, a także restrykcyjne przepisy dla firm zajmujących się śmieciami i zbyt niskie ceny surowców z recyklingu to główne czynniki podwyżek w Polsce.

Wszystko odbija się na mieszkańcach, którzy muszą płacić coraz więcej za odbiór śmieci. W  poprzednich latach nasza Gmina wydawała na odpady blisko 2.000.000,00 zł rocznie, a w 2020 roku szacuje się, iż koszt wyniesie ponad 3.000.000,00 zł. Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Ustawodawca narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Od 2019 roku muszą one instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Miedzy innym ten wymóg dotyczył naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na pięć frakcji, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów.  W związku z tym wzrosła ponad dwukrotnie liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy wybrani w przetargu – to przekłada się na koszty paliwa i pracy operatora.

Jak wspomniano wcześniej, system gospodarki odpadami musi się bilansować. Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł. Tym samym jako samorząd zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia bardziej szczelnego systemu naliczania opłat za gospodarowanie wytworzonymi przez mieszkańców odpadów.