Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Rewitalizacja Społeczna

Tytuł projektu: Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny

W Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2 sierpnia 2018 roku, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski oraz Skarbnik Gminy - Anna Pałubicka, podpisali z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Mieczysławem Struk umowę  nr RPPM.06.02.02-22-0012/17-00 na dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny w ramach"

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 958 265,00 PLN. Kwota dotacji to 910 351,75 PLN i stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Dotacja współfinansowana jest w wysokości 814 525,25 PLN ze środków europejskich oraz 95 826,50 PLN z budżetu państwa.

Wkład własny wynosi 47913,25 PLN i stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz pochodzi z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.

Objęcie wsparciem danej grupy wynika z diagnozy przeprowadzonej w ramach GPR dla Gminy Nowy Dwór Gdański, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 260/XXX/2017 z dn.16.03.2017r.

Cele szczegółowe Projektu :

 • wzmocnienie więzi społecznych u min.50% uczestników.;
 • rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny u co najmniej 80%dzieci i młodzieży objętych projektem;
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i społecznych u min.50%rodziców objętych projektem,
 • wzrost wiedzy w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnym u min.25% uczestników; 

Projekt zakłada:

1. Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny (CRR):

 • utworzenie 2grup samopomocowych: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch sąsiedzki,
 • organizacja warsztatów rodzicielskich,
 • wyjazdy studyjne dla grup samopomocowych,
 • zatrudnienie koordynatora MAL oraz animatora społecznego,
 • zakup wyposażenia sali warsztatowej.

2. Utworzenie Placówki wsparcia dziennego w ramach CRR, tzw. Kluboświetlica:

 • warsztaty wpływające na rozwój dzieci i młodzieży,
 • warsztaty zdrowego żywienia, plenerowe,
 • wycieczki edukacyjno-rozwojowe,
 • zatrudnienie kierownika i wychowawcy oraz zakup wyposażenia.

3.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, psycholog, prawnik i terapeuta.

4.Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych:

 • warsztaty dla opiekunów,
 • zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) oraz opiekuna rodzin,
 • utworzenie Centrum Wolontariatu(CW) i zatrudnienie koordynatora CW.

Głównym efektem projektu będzie wzrost aktywności społecznej u min.80%uczestników projektu poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych w stosunku już realizowanych przez gminę.

Rekrutacja jest ciągła i trwa od 1 września 2020r. do wyczerpania miejsc w projekcie. 

Tu znajdziecie wszystkie dokumenty rekrutacyjne Centrum Rozwoju Rodziny:

https://kreatywnaedukacja.org.pl/centrum-rozwoju-rodziny/dokumenty-rekrutacyjne/

Praca i zapytania ofertowe w ramach projektu:

 https://kreatywnaedukacja.org.pl/centrum-rozwoju-rodziny/praca/