Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Pomorskie Szlaki Kajakowe

loga kajaki

PRZYSTANIE KAJAKOWE 

Wśród pasjonatów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. Pod względem atrakcyjności i długości tych szlaków, Pomorskie jest bezkonkurencyjne. Na terenie województwa znajduje się 40 niezwykłych szlaków kajakowych, liczących blisko 1 600 kilometrów. Są wśród nich zarówno trasy o leniwym nurcie, idealne na początek przygody z kajakiem, jak i trudne odcinki o charakterze górskim, rekomendowane bardziej doświadczonym wodniakom.

Samorząd województwa pomorskiego, jako inspirator  i koordynator rozwoju turystyki  kajakowej, od lat wspiera  zagospodarowanie akwenów dla potrzeb kajakarzy. Podejmowane są również działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe. Dzięki finansowaniu nowych projektów możliwe będzie udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek takich jak: Czernica, Biała, Brda, Zbrzyca, Ruda, Chocina, Wielki Kanał Brdy, Młosina, Wda, Granicza, Trzebiocha, Kanał Wdy, Pilica, Wietcisa, Wierzyca, Radunia, Słupia, Kamienica, Wieprza, Studnica, Pokrzywna, Łeba, Kanał Chełst, Liwa, Motława, Opływ Motławy, Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Liwa, Tuga i Święta, Łupawa, Bukowina, Reda, Czarna Wda, Piaśnica. Szlaki zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in., stanice kajakowe, przystanie,  pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski). Miejsce te będą wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, ławostały, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno – promocyjne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne).

 

O PRZEDSIĘWZIĘCIU

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do udostępniania potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaków wodnych. Działania te pozwolą na stworzenie spójnej oferty turystycznej na wszystkich szlakach objętych przedsięwzięciem.

 

Potrzeba realizacji wynikała również z konieczności wzmocnienia wizerunku województwa pomorskiego, jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Brak uporządkowanych szlaków wodnych oraz miejsc postoju miał niekorzystne skutki środowiskowe, powodując niekontrolowany rozwój tzw. turystyki dzikiej, której efektem jest antropopresja na środowisko naturalne.

 

Interesariuszami Przedsięwzięcia były jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne, operatorzy elektrowni wodnych i inne podmioty działające w pobliżu szlaków kajakowych, LOT-y, LGD, LGR, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Lasy Państwowe, zarządcy wód (RZGW, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Morski), zarządcy dróg, RDOŚ, instytucje ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.

 

Przedsięwzięcie jbyło zgodne z projektem dokumentu Regionalny Program Operacyjny 2014 -2020, oś priorytetowa 8 Konwersja, Priorytet inwestycyjny 6c Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Założeniem przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” było zagospodarowanie ok. 1000 km pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. budowę przenosek przy przeszkodach (jazach, zaporach, elektrowniach wodnych), budowę
i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych (również infrastruktury socjalnej: wiat, ław, koszy na śmieci, itp.), zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów przez umożliwienie wodowania i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty i urządzone fragmenty brzegów). Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno
– promocyjne.

 

Na 34 szlakach wodnych o łącznej długości ok. 1 tys. km zaplanowano do realizacji 20 projektów, na które składają się blisko 230 zadania.  W ramach realizacji przedsięwzięcia oznakowanych zostało prawie tysiąc kilometrów szlaków kajakowych. Pojawiły się od strony wody (znaki informacyjne, np. znak szlaku z kilometrażem mierzonym w górę rzeki oraz znaki ostrzegawcze, np. pływające pale, kierunkowe, które wskazują na kierunek odgałęzienia dopływów rzecznych i kanałów) i od strony lądu. Te ostatnie wskazują miejsca węzłowe (etapowe) na szlaku kajakowym, pola biwakowe oraz miejsca wodowania.

Projekty przewidują zaangażowanie w sumie 88 partnerów, głównie jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, stowarzyszenia oraz podmioty prywatne.

Całkowita wartość realizowanych inwestycji to blisko 58 mln zł i zostały  objęte wsparciem ze środków unijnych w ramach Działania  8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Nowy Dwór Gdański realizowała  projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe  - Kajakiem przez Żuławy” w partnerstwie z Miastem Malbork oraz Gminami Stegna, Nowy Staw, Stare Pole i Miłoradz. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Żuław poprzez zagospodarowanie szlaków wodnych i utworzenie szlaków kajakowych wyróżniających obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu nowodworskiego i malborskiego. W ramach projektu powstanie 114,3 km oznakowanych szlaków kajakowych. Wartość całości projektu wynosi 4 001 803 zł, w tym 3 399 964,27 zł dofinansowania. W wyniku realizacji inwestycji powstało 16 przystani kajakowych wyposażonych w elementy małej architektury oraz niezbędne oznakowanie drogowe i wodne.

Wartość przedsięwzięcia w zakresie Lidera projektu – Gminy Nowy Dwór Gdański wyniósł ogółem 1 395 813,60 zł, w tym 1 186 127,90 zł dofinansowania. W ramach projektu w naszej gminie powstało 5 przystani kajakowych: na rzece Tudze przy ul. Wejhera oraz przy ŻOKu, a także w Kępach, Osłonce i Żelichowie.