Nowy Dwór Gdański

Czyste powietrze

Ocena 0/5

 

O programie „Czyste Powietrze”

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem
w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 

1)     Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
 - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2)     Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3)     Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy. Do takich źródeł ciepła zaliczyć można: węzeł cieplny; pompę ciepła; kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł olejowy; ogrzewanie elektryczne; kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

 

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz na montaż odnawialnych źródeł energii (OZE): modernizacja instalacji wewnętrznych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej); ocieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki zewnętrznej; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; mikroinstalacja fotowoltaiczna; audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

 

Formy dofinansowania

 

 • Dotacja;
 • Dotacja z prefinansowaniem - wyłącznie w ramach 2 i 3 grupy beneficjentów Programu;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - wyłącznie w ramach
  1 i 2 grupy beneficjentów Programu.

                                                                                                              

Warunki finansowe

 

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

 

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

 

Sposób składania wniosku

 

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW pod adresem  https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 107.

 

 

 

Stan realizacji rządowego programu Czyste Powietrze nadzorowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Gminie Nowy Dwór Gdański – stan na 04.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 162
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 84
 • Kwota wypłaconych dotacji –1 266 325,07zł

 

 

Więcej informacji o  Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Czyste Powietrze -https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/),  na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2/ oraz na Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

 

Informacje można uzyskać również w punkcie konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w pokoju nr 107. Punkt otwarty jest  w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. 

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

-        Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

-        Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

-        REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

-        Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie. 

 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych. 

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności