Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Pomocne Linki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miasto Nowy Dwór Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Nowy Dwór Gdański.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Niektóre dokumenty zamieszczono jako skan wersji papierowej.
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Część linków prowadzących do dokumentów do pobrania nie zawiera informacji o formacie,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-04.

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Główczewski, p.glowczewski@miastonowydwor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556257798. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 4. Z tyłu budynku jest wejście z podjazdem dla wózków, na tym poziomie znajduje się sala konferencyjna oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, jest też platforma podnosząca wózek do poziomu wysokiego parteru gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe oraz obsługa klienta. Brak możliwości dostania się osób na wózkach na I piętro.
 5. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 7. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Można zamówić tłumacza języka migowego z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, Ernesta Wejhera 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są pochylnie przed budynkiem. Są pętle indukcyjne. Brak platform, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można zamówić tłumacza języka migowego z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są pochylnie, pętle indukcyjne. Brak platform.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można zamówić tłumacza języka migowego z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.