A A A

Zarządzanie Realizacją GPR

Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji

Jednostką odpowiedzialną za cały proces jest Gmina Nowy Dwór Gdański i pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim natomiast za opiniowanie wdrażania programu rewitalizacji odpowiada Komitet Rewitalizacji.

KOMITET REWITALIZACJI

 

Za opiniowanie wdrażania programu rewitalizacji odpowiada powołany Zarządzeniem
Nr 624 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku Komitet Rewitalizacji, do którego zadań zgodnie z Uchwałą Nr 218/XXV/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 października 2016 r. należy w szczególności udział w procesie przygotowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego, oraz:

1) zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach programu,

2) analiza i ocena zebranych propozycji zadań pod kątem zasadności ich realizacji w ramach programu,

3) wsparcie działań na rzecz zachęcania wszelkich podmiotów do możliwie szerokiego uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych, z poszczególnymi mieszkańcami oraz przedsiębiorcami,

4) monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jeśli zajdzie taka konieczność, zgłaszanie propozycji modyfikacji programu.

5) opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

 

W skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji
 2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami na obszarze rewitalizacji;
 3. przedstawiciele mieszkańców gminy
 4. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 5. przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną
 6. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
 7. przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański
 8. przedstawiciele Rady Miejskiej w nowym Dworze Gdańskim
 9. przedstawiciele komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim
 10. przedstawiciel Powiatowego urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
 11. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
 12. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
 13. przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
 14. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Obsługę Komitetu zapewnia Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego.

 

Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu. Komitet może ustalać wspólne stanowisko i przekazywać je w formie pisemnej Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

 

< DO POBRANIA ZARZĄDZENIE NR 624 Z 2016R. >

< DO POBRANIA Uchwała nr 218/XXV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Procedura zgłaszania nowych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji

We wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji zaangażowane są wszystkie instytucje, a także podmioty prywatne i publiczne oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Daje im to możliwość zgłoszenia nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023.

Powyższą procedurę regulują następujące kroki:

 1. Kartę projektu z opisaną propozycją nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji zgłaszają instytucje zaliczające się do Podmiotów prywatnych i publicznych oraz minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji. Propozycje są gromadzone raz w roku i dostarczone do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 października.
 2. Po 31 października w ciągu dwóch tygodni zwołuje się spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Wówczas Komitet opiniuje zebrane propozycje.
 3. Podczas sesji Rady Miejskiej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz przedstawia wnioski ze sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz listę zadań stanowiących propozycje do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok. Powyższe informacje stanowią bazę do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023 oraz pełnienia nadzoru nad postępami.

< do pobrania formularz zgłaszania nowych zadań> - KLIKNIJ 

Procedura zgłaszania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji

We wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji zaangażowane są wszystkie instytucje, a także podmioty prywatne i publiczne oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Daje im to możliwość zgłoszenia propozycji zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023. Powyższą procedurę regulują następujące kroki:

 1. Propozycję zmiany, wraz z uzasadnieniem, dotyczącą zasięgu i diagnozy podobszaru rewitalizacji zgłaszają instytucje zaliczające się do Podmiotów prywatnych i publicznych oraz minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji. Propozycje gromadzone są raz w roku i dostarczone do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 października.
 2. Po 31 października w ciągu dwóch tygodni zwołuje się spotkanie Komitetu ds. rewitalizacji. Wówczas Komitet opiniuje zebrane propozycje.
 3. Podczas sesji Rady Miejskiej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz przedstawia wnioski ze sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz listę zadań stanowiących propozycje do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok. Powyższe informacje stanowią bazę do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023 oraz pełnienia nadzoru nad jego postępami.

< do pobrania formularz zgłaszania zmian > - KLIKNIJ