A A A

Przedsięwzięcia

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

1. Nowodworskie Centrum Rozwoju Rodziny

2. Działania na rzecz wsparcia opiekunów w opiece nad osobami niesamodzielnymi
i z niepełnosprawnościami oraz rozwój usług opiekuńczych

3. Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych

4. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi

5. Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych

6. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych

7. Pobudzanie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych

8. Remonty obiektów zabytkowych

9. Zagospodarowanie części wspólnych budynków spółdzielni oraz modernizacja kotłowni