A A A

Program usuwania azbestu

W bieżącym roku nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2017” zarząd WFOSiGW w Gdańsku przyznał dotację w wysokości 24.070,00 zł. Stanowi to 75% kosztów kwalifikowanych zadania (netto), które oblicza się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za demontaż, transport i utylizację jednej tony odpadu zawierającego azbest i 400 zł za transport i utylizację.

Do zadania w bieżącym roku przystąpiło siedemnastu właścicieli nieruchomości, których budynki pokryte są szkodliwym azbestem. Łączna ilość odpadów przewidziana do demontażu i utylizacji wynosi około 45,653 ton.

W ramach projektu Gmina dokonała wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających na demontażu eternitu i transporcie odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów. Prace zostaną zrealizowane na podstawie  trójstronnej umowy podpisanej przez Gminę, Wnioskodawcę i Wykonawcę. Po zakończeniu prac rozliczenie finansowe nastąpi po przedłożeniu rachunku 
i stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac i przekazaniu odpadów na uprawnione składowisko. Łączna wartość dofinansowania może wynieść nawet do 90% brutto wartości poniesionych kosztów, z uwzględnieniem dofinansowania ze strony WFOŚIGW w Gdańsku, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy.

ABC O AZBEŚCIE