A A A

Program usuwania azbestu

Zaproszenie do składania wniosków

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH
W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI – edycja rok 2020”

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

 1. Realizacja zadania obejmuje koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych oraz transport i utylizację odpadów zdemontowanych lub porzuconych, znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 2. Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
 3. Dotacja udzielona będzie w oparciu o umowę podpisaną przez Gminę i Wnioskodawcę.
 4. Wysokość dotacji z Budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański wyniesie 40% jednakże nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące zł) poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 5. Zadanie finansowane będzie w oparciu o Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej
  na realizację zadań proekologicznych (Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
  nr 390/XLVIII/2018 z 29 marca 2018 z późn.zm)
  i warunki umowy.
 6. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków na drukach dostępnych na stronie internetowej urzędu lub siedzibie Urzędu pok. 7

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia 2020 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 30 kwietnia 2020 r. Ogólna pula środków przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych
(w tym unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) w 2020 r. wynosi 120.000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 7 pod numerem telefonu 556257777 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl Niezbędne formularze dostępne są na stronie BIP www.miastonowydwor.pl OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko/ Dotacje celowe na zadania proekologiczne oraz w pokoju nr 7.

INFORMACJA O WYROBACH AZBESTWOYCH - KLIKNIJ
OCENA STANU AZBESTU - KLIKNIJ
WNIOSEK - KLIKNIJ
WZÓR UMOWY - KLIKNIJ