A A A

Prace Przygotowawcze oraz Konsultacje Społeczne

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański został sporządzony w oparciu o Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Prace nad programem prowadzone były dotychczas w oparciu o uchwały Rady Miejskiej:

  • Uchwała nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański;
  • Uchwała nr 165/XVIII/2016 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański;

· Uchwała Nr 94/XIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

  • Uchwała nr 176/XIX/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 maja 2016 r. o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • Uchwała Nr 260/XXX/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Dwór Gdański
  • Uchwała nr 300/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023.
  • Uchwała Nr 311/XL/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2017r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Dwór Gdański
  • Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Proces powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański przebiegał w sposób uspołeczniony. Interesariusze procesu mieli stały wgląd nie tylko w postęp prac nad Programem, ale również mieli wpływ na jego treść.

Konsultacje społeczne dotyczące prac nad projektem oraz uchwałą Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023 (oraz jej późniejszym zmianom) oraz projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański prowadzone były w dniach 19.02.2016-21.03.2016, 14.10-14.11.2016 r., 10.01-09.02.2017 r., 15.09.-9.10.2017 r. oraz 04.06-27.06.2019 r. Zbierane były uwagi w postaci papierowej i elektronicznej. W wyniku konsultacji w dniach 10.01-09.02.2017 wpłynęło 6 ankiet oraz 8 formularzy uwag w wersji papierowej. W wyniku konsultacji w terminie 15.09-09.10.2017 wpłynęły dwie uwagi, które zostały w całości uwzględnione. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w dniach 19.02-21.03.2016r. oraz 04.06.-27.06.2019, nie wpłynęły żadne uwagi. Dodatkowo przy każdych konsultacjach przeprowadzone było w trakcie ich trwania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji odbyły się również spacery studyjne przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim oraz ankietyzacja podczas happeningów

<KONSULTACJE SPOŁECZNE LINK DO BIP http://bip.miastonowydwor.pl/index.php?cid=275>