A A A
  • powierzchnia

    powierzchnia: 
    65 ha
  • Lokalizacja

    Ryki

Rokowania do właścicieli działek przyległych do 38/43

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza pierwsze rokowania ograniczone do właścicieli przyległych działek nr 38/42, 38/44, 38/40
i 38/46 położonych w miejscowości Ryki na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 38/43 o powierzchni 0,0065 ha (B), zabudowanej murowanym parterowym, w zabudowie szeregowej, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 18,7 m2 i powierzchni zabudowy 21 m2, położonej w miejscowości Ryki obręb geodezyjny Rychnowo Żuławskie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00061994/5, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Działka jest nieuzbrojona, w pobliżu, w drodze gminnej przebiega instalacja gazowa, telefoniczna, a także sieć  energetyczna na słupach. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nie może być zagospodarowana samodzielnie, dlatego rokowania są ograniczone do właścicieli przyległych działek nr 38/42, 38/44, 38/40 i 38/46 położonych w miejscowości Ryki. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji meszkalnej i usługowej”. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Cena wywoławcza 1.750,00 zł (w tym wartość gruntu 1.440,95 zł ; wartość budynku 309,05 zł).        Zaliczka 350,00 zł.  

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).
Rokowania odbędą się w dniu 25 lipca 2017r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. 

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 18 lipca 2017r. Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 18 lipca 2017r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach
poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 38/43 położonej w Rykach”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba  
   prawna lub inny podmiot;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności   
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- dokument stwierdzający własność działki nr 38/42 lub 38/44 lub 38/40 lub 38/46;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
   i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu
   rokowań.

 

 

Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 25 lipca 2017r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju
Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2017-06-05