A A A
  • powierzchnia

    powierzchnia: 
    1 ha
  • Lokalizacja

    Żelichowo

Działka Nr 121/4 - Żelichowo

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 121/4 o powierzchni 0,0096 ha (RII) położonej w obrębie geodezyjnym Żelichowo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054778/3, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Na działce znajduje się słup energetyczny. Działka ze względu na powierzchnię
i wymiary nie może być zagospodarowana samodzielnie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomośi przyległej, w związku z czym przetarg ograniczony jest do właścicicieli przyległych działek nr 121/2, 121/5 i 108 położonych w obrębie geodezyjnym
Żelichowo. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „teren rolny szczególnie chroniony”. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 121/2, 121/5 i 108 położonych w obrębie geodezyjnym Żelichowo gmina Nowy Dwór Gdański.

Cena wywoławcza 1.800,00 zł.      Wadium 360,00 zł.  

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.).
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2017r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 7 września 2017r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 7 września 2017r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 dokumentu stwierdzającego własność działki nr 121/2 lub 121/5  lub 108 oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490 z późn.zm.).  Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych
http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2017-08-10