A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  865 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska
 • Cena

  57 000,00 PLN

ul. Tczewska - Nowy Dwór Gdański

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 246/11 o powierzchni 0,0865 ha (Bp-0,0848 ha, W-RII-0,0017 ha) położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Tczewskiej, obręb geodezyjny 0004, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00045109/7, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, w pobliżu przebiega sieć telekomunikacyjna, gazowa, nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – działki nr 245/3 i 446/10 stanowiące własność gminy.  Działka nr 246/11 ze względu na kształt nie może być zagospodarowana samodzielnie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, w związku z czym przetarg ograniczony jest do właścicicieli przyległych działek nr 246/7, 247, 246/9, 246/8, 255/6 położonych
w obrębie geodezyjnym 0004 Nowy Dwór Gdański. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 246/11 stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 1000-3000 m2”. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działek
nr 246/7, 247, 246/9, 246/8, 255/6 położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Nowy Dwór Gdański.

Cena wywoławcza 57.000,00 zł.      Wadium 11.400,00 zł.  

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 lutego 2018r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 22 lutego 2018r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 dokumentu stwierdzającego własność działki nr 246/7 lub 247  lub 246/9 lub 246/8 lub 255/6 oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490 z późn.zm.).  Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych
http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2018-01-25