A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  631 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański -Jaśminowa
 • Cena

  51 280,00 PLN

trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 303/5 o pow. 631 m2 położonej przy ulicy Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 303/5 o pow. 631 m2 położonej przy ulicy Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00054059/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański obszar, na którym położona jest działka objęta przetargiem określony jest jako „tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Działkę sprzedaje się na cele zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka wolna jest od obciążeń
i zobowiązań. Działka ogrodzona jest od strony zachodniej płotem betonowym o długości 21 m, od strony południowej siatką na palikach metalowych o długości 38 m i stanowi ogrodzenie nieruchomości przyległej. Teren płaski, utwardzony trylinką, częściowo żelbeton, na działce znajduje się słup energetyczny po nieczynnej napowietrznej linii energetycznej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej ul. Jaśminowa przez działkę nr 303/6 stanowiącą własność Gminy Nowy Dwór Gdański. Działka jest nieuzbrojona, w pobliżu
w drodze przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

Cena wywoławcza 51.280,- zł Wadium 5.128,-

Do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu
22 lutego 2019r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2019-01-14