A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  13 400 m2
 • Lokalizacja

  Lubieszewo
 • Cena

  36 000,00 PLN

Rokowania 24/2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza czwarte rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Lubieszewo, obejmującej działkę ewidencyjną nr 24/2 o powierzchni 1,3400 ha. W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem RII, RIIIb,PsII, W. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00043393/0.

 

Wybór formy rokowań jako rokowań ograniczonych jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r.
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 24/2 określony jest jako „T3-tereny rolne szczególnie chronione”.

Przez teren działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia.

 

Cena wywoławcza  36.000,00 zł      Zaliczka 3.600,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn.zm.).   

Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Część działki nr 24/2 o pow. 0,4900 ha jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej
z osobą fizyczną na okres do 31.12.2017r. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki
z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawców jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy.

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 2052).

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi nieograniczone na dzień 14.01.2016r. i 15.03.2016r., rokowania nieograniczone na dzień 24.05.2016r., 26.08.2016r.i 11.10.2016r. oraz rokowania ograniczone na dzień 12.12.2016r.,
06.03.2017r. i 27.04.2017r.

Rokowania odbędą się w dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 6 czerwca 2017r.

Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490). Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 6 czerwca 2017r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w Lubieszewie.”

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 

  prawna lub inny podmiot;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 

  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;

- dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego
   położonego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański;

- oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem
 lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie
  przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia
  nieruchomości rolnych, których oferent jest właśccielem współwłaścicielem w części ułamkowej-
  należy podać powierzchnię proporconalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem
  w przypadku współwłasności łącznej- należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
   stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym
   posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza;

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
 oraz art 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 2052 ze zm.)
  w związku  z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r.
 (Dz.U. z 2012 poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby
  wykonujące działalność rolniczą;   

- kopię dowodu wpłaty zaliczki;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
   i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu
  rokowań.               

Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2017r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.  Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Nowy Dwór Gdański, 2017-05-08