A A A
 • Typ nieruchomości

  Zabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  654 m2
 • Lokalizacja

  Marynowy, ul. Topolowa 16
 • Cena

  70 000,00 PLN

Przetarg - Marynowy

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Marynowy przy ulicy Topolowej 16, obejmującej działkę ewidencyjną nr 347/36 o powierzchni 0,0654 ha zabudowaną murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym,
w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 55,69 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00051574/2. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański działka nr 347/36 położona w obrębie geodezyjnym Marynowy leży w terenie zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej.

Cena wywoławcza  70.000,00 zł , w tym wartość gruntu 25.312,00 zł

Wadium 7.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.).
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na działce  znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia, nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej).

Budynek mieszkalny posiada instalację wodną i elektryczną, kanalizację bezodpływową (szambo). Brak ogrzewania w budynku, w kuchni znajduje się westfalka. Stan techniczny budynku bardzo zły, budynek nieocieplony, konieczny jest kapitalny remont.

Budynek gospodarczy parterowy, murowany, dach płaski, w stanie technicznym do rozbiórki. Teren wokół budynku gospodarczego niezagospodarowany.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 14 czerwca 2018r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2018-05-15