A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  1 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański rejon ulic Brzask-Rynek-Jaśminowa
 • Cena

  1,00 PLN

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w rejonie ulic Brzask-Rynek-Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych działek  niezabudowanych położonych w rejonie ulic Brzask-Rynek-Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00054059/7:

1. Nr 303/1      o pow. 473 m2       cena wywoławcza    39.120,- zł  wadium   3.912,-

2. Nr 303/2      o pow. 525 m2      cena wywoławcza     40.270,- zł  wadium   4.027,-

3. Nr 303/3      o pow. 536 m2      cena wywoławcza     44.130,- zł  wadium   4.413,-

4. Nr 303/4      o pow. 525 m2      cena wywoławcza     44.640,- zł  wadium   4.464,-

5. Nr 303/5      o pow. 631 m2      cena wywoławcza     51.280,- zł  wadium   5.128,-

Do ceny sprzedaży kazdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański obszar, na którym położone są działki objęte przetargiem określony jest jako „tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Działki  sprzedaje   się  na cele  zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki wolne są od obciążeń
i zobowiązań. Na działkach znajdują się budowle w postaci utwardzeń i ogrodzeń,
do rozbiórki. Na działce nr 303/3 stoi słup energetyczny od nieczynnej linii średniego napięcia. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej. Działki są nieuzbrojone, w pobliżu
w drodze przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2018r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 27 września 2018r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Nowy Dwór Gdański, 2018-08-13