A A A
 • Typ nieruchomości

  Zabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  705 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 27
 • Cena

  30 000,00 PLN

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 27

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Warszawskiej 27, obejmującej działkę ewidencyjną nr 755/2 o powierzchni 0,0705 ha
zabudowaną budynkiem gospodarczym w stanie technicznym do rozbiórki o powierzchni
zabudowy 86 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW
GD2M/00048387/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy
Dwór Gdański działka nr 755/2  położona w obrębie geodezyjnym 0002 miasto Nowy Dwór
Gdański leży w terenie oznaczonym symbolem T-23 - teren zabudowy mieszkaniowej
mieszanej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem B.
Cena wywoławcza  30.000,00 zł.

Wadium 3.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.).
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, na działce posadowione są trzy
słupy energetyczne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, w której przebiega sieć
energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Kształt działki nieregularny, teren płaski, działka
ogrodzona siatką na metalowych słupkach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania
nieruchomości nie jest wymagany.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000
8006 2000 0040
w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej
w dniu 22 lutego 2019r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu
prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium
ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,
który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl,
http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim.

 

 

Nowy Dwór Gdański, 2019-01-14