A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  1 449 m2
 • Lokalizacja

  Kępki
 • Cena

  44 000,00 PLN

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Kępki

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie
geodezyjnym Kępki, obejmującej działkę ewidencyjną nr 171/5 o powierzchni 0,1449 ha
(RIIIa). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00057518/4.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 171/5 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza  44.000,00 zł      Wadium 4.400,00 zł

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka zlokalizowana jest w centrum wsi Kępki na lewym brzegu rzeki Nogat. Dojazd do działki gruntową drogą gminną. Działka jest nieuzbrojona, w pobliżu w drodze przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna. Działka ogrodzona jest siatką na palikach metalowych, zachwaszczona i zakrzewiona,  na działce znajduje się kilka drzew.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000
8006 2000 0040
w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 12 lipca
2019r. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia
o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

Nowy Dwór Gdański, 2019-06-07