A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  165 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański - ul. Dworcowa
 • Cena

  16 000,00 PLN

Nowy Dwór Gdański - ul. Dworcowa

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 642/6 o powierzchni 0,0165 ha (Bi) położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dworcowej, obręb geodezyjny 0002, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00001856/8,
na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, w pobliżu działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną - działkę nr 642/7 stanowiącą własność gminy.  Działka nr 642/6 ze względu na powierzchnię i wymiary nie może być zagospodarowana samodzielnie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, w związku z czym przetarg ograniczony jest do właścicicieli przyległych działek nr 618, 640 i 819/4 położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Nowy Dwór Gdański. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 642/6 stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działeknr 618, 640 i 819/4 położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Nowy Dwór Gdański. Nabywca działki nr 642/6 będzie zobowiązany do ustanowienia w akcie notarialnym żądania wpisu
w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki nieodpłatnej służebności gruntowej prawa przejścia o szerokości 1,2 m od prawej strony działki 642/6 dla każdoczesnego właściciela działki
nr 618  położonej przy ulicy Dworcowej w Nowym Dworze Gdańskim obręb geodezyjny 0002.

Cena wywoławcza 16.000,00 zł.      Wadium 3.200,00 zł.  

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 lutego 2018r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 22 lutego 2018r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 dokumentu stwierdzającego własność działki nr 618 lub 640  lub 819/4 oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490
z późn.zm.).  Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych
http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2018-01-25