A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  160 m2
 • Lokalizacja

  Kmiecin, ul. Żuławska 14
 • Cena

  5 000,00 PLN

drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Kmiecinie przy ulicy Żuławskiej 14

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Kmiecinie przy ulicy Żuławskiej 14, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 168/10 o powierzchni 0,0160 ha (Bp), dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00000043/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański obszar działki nr 168/10 położonej w obrębie Kmiecin stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były przetargi na dzień 12.12.2017r., 19.02.2018r., 24.04.2018r., 11.06.2018r.  i 30.07.2018r. oraz rokowania na dzień 02.10.2018r.

Cena wywoławcza  5.000,00 zł     Zaliczka 500,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 31.10.2020r. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy.
W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę jak
i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy.
Działka znajduje się w centrum wsi Kmiecin, posiada regularny, prostokątny kształt, teren płaski, ogrodzony od południowej strony siatką na palikach metalowych (ogrodzenie sąsiada). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Nieruchomość jest nieuzbrojona, ale w przyległej drodze biegnie sieć wodociągowa, sieć energetyczna oraz  w pobliżu sieć kanalizacyjna.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Rokowania odbędą się w dniu 3 grudnia 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
 w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 26 listopada 2018r.

Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 26 listopada 2018r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach
poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 168/10 położonej w Kmiecinie”

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 

  prawna lub inny podmiot;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 

  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu
  rokowań.               

Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 3 grudnia 2018r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju
Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2018-10-25