A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  32 096 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański, ul. Prszenna
 • Cena

  962 880,00 PLN

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Pszennej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 59 o powierzchni 3,2096 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Pszennej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 59 o powierzchni 3,2096 ha.  W rejestrze gruntów
działka jest oznaczona symbolem RIIIa- grunty orne, ŁII- łąki trwałe, W-ŁII- grunty pod rowami.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00045168/8. Zgodnie
z Uchwałą Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 59
położoną przy ulicy Pszennej w Nowym Dworze Gdańskim określony jest jako „T8-tereny przemysłu,
składów, baz transportowych”.

Działka znajduje się we wschodniej części miasta Nowy Dwór Gdański, przy granicy administracyjnej miasta. Otoczenie i sąsiedztwo stanowią tereny wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działki jest nieregularny. Przy północnej granicy działki przebiega linia średniego napięcia oraz  zlokalizowane są dwa słupy energetyczne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.  

Cena wywoławcza  962.880,00 zł     Wadium 96.288,00 zł

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 06.10.2020r.
Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę
z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę jak
i ewentualnego zadośćuczynienia w związku  z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1405 z późn.zm.).
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1985r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1161 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2020r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040  w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 27 marca 2020r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2020-02-20