A A A
 • Typ nieruchomości

  Zabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  1 023 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański - ul. Kopernika 15b
 • Cena

  390 000,00 PLN

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika:

- nieruchomość stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 477/15 o pow. 0,1023 ha, położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika 15b, obręb geodezyjny 02, zabudowaną częścią murowanego budynku przemysłowego oznaczonego numerem 694
o powierzchni użytkowej 877,58 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KWGD2M/00001945/9;

- część nieruchomości stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 477/14 o pow. 0,0058 ha, położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika, obręb geodezyjny 02, zabudowanej fragmentem murowanego budynku przemysłowego oznaczonego numerem 694, o powierzchni użytkowej 43,67 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW GD2M/00054517/6.

Działki przeznaczone są do sprzedaży jako jedna całość. Nieruchomość zlokalizowana jest
w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie Muzeum Żuławskiego, Żuławskiego Parku Historycznego, Starostwa Powiatowego, w pobliżu przepływa rzeka Tuga. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym składający się z części wyższej oraz niższej. Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny z dużym zużyciem elementów konstrukcyjnych. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku znajduje się
w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dostępnej do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Gdańskim, pokój nr 8.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomość objętą przetargiem określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej
i usługowej lub usługowej”. Teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej A. Budynek posadowiony na działkach nr 477/14 i 477/15 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Działki przeznacza się do sprzedaży na cele usług restauracyjno-hotelowych zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański,
z zastrzeżeniem obowiązku realizacji ww. celu przez okres 15 lat od daty sprzedaży.

Cena wywoławcza 390.000,00 zł (w tym wartość gruntu 91.650,00 zł)

Wadium 39.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.).

Nieruchomość objęta przetargiem wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

W przypadku niewykonania w ciągu 3 lat i 8 miesięcy od daty podpisania umowy, zagospodarowania nieruchomości na cele usług restauracyjno-hotelowych zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie istniejących na nieruchomości obiektów, uzyskanymi przez nabywcę Wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowaną przez nabywcę koncepcją urbanistyczno-architektoniczną uzgodnioną z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Gmina Nowy Dwór Gdański zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za cenę sprzedaży po jej waloryzacji,
w okresie 4 lat od daty sprzedaży, z ujawnieniem tego prawa w dziale III księgi wieczystej,
a nabywca nieruchomości lub jego następca prawny zapłaci Gminie Nowy Dwór Gdański karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie 30 dni liczonym od daty upływu powyższego terminu, za każdy rozpoczęty rok po terminie niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy. Za spełnienie warunku zakończenia inwestycji należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Co do obowiązku kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
w umowie sprzedaży. W przypadku poniesienia przez Gminę Nowy Dwór Gdański szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w zawartej z Gminą Nowy Dwór Gdański umowie sprzedaży, pierwotny nabywca przeniesie ww. zobowiązania umowne na kupującego. Nie przeniesienie zobowiązań przez następcę prawnego, pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem przez Gminę Nowy Dwór Gdański roszczeń finansowych od sprzedającego oraz zobowiązania wywiązania się z terminu zakończenia inwestycji.

W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności nabytej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez pierwotnego lub kolejnych kupujących, pierwotny kupujący przyjmie na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminu zagospodarowania nieruchomości przez następców prawnych. Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych w ciągu następstwa prawnego.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 lutego 2019r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. oz. 1490 z późn.zm.). Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010
tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Gmina zobowiązuje się do ustanowienia w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości żądania wpisu w dziale III ksiegi wieczystej prowadzonej dla działek nr 477/14 i 477/15 prawa służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 477/20 dla każdoczesnego właściciela działek nr 477/14 i 477/15 położonych przy ulicy Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim obręb geodezyjny 2. Opłatę z tytułu ustanowienia służebności w wysokości 15.079,00 zł +23% VAT (3.468,17 zł) = 18.547,17 zł osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie uiścić niezależnie od ceny sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, najpóźniej trzy dni przed podpisaniem aktu notarianego.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2019-01-14