A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  3 590 m2
 • Lokalizacja

  Orłowo, ul Żuławska
 • Cena

  128 000,00 PLN

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 137/9 o powierzchni 0,3590 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

ogłasza czwarty  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej,
obejmującej działkę ewidencyjną nr 137/9 o powierzchni 0,3590 ha (RII, Bp). Dla nieruchomości
w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00041957/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 137/9 określony jest jako „T9-teren zabudowy produkcyjnej i składowej”.

Cena wywoławcza  128.000,00 zł      Wadium 12.800,00 zł

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej. Działka jest nieuzbrojona, w pobliżu przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka ma regularny prostokątny kształt, teren płaski, nieogrodzony, zakrzewiony.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2020r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 27 marca 2020r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010
tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

Nowy Dwór Gdański, 2020-02-20