Baza ofert inwestycyjnych 

Nr 94 - nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Kępki

Lokalizacja: Kępki
Typ nieruchomości: Niezabudowane
Nr działki/działek,
Obręb geodezyjny:
171/5
Numer księgi wieczystej: GD2M/00057518/4
Powierzchnia całkowita: 0.14 ha
Własność: Komunalna
Forma zbycia: Sprzedaż
Cena: Cena wywoławcza 46.000,00 zł Wadium 9.200,00 zł

Kontakt:

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedażnieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Kępki, obejmującej działkę ewidencyjną nr 171/5 o powierzchni 0,1449 ha (RIIIa). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym

w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta
KW GD2M/00057518/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 171/5 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza  46.000,00 zł      Wadium 9.200,00 zł

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka zlokalizowana jest w centrum wsi Kępki na lewym brzegu rzeki Nogat. Dojazd do działki gruntową drogą gminną. Dziłka jest nieuzbrojona, w pobliżu w drodze przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna. Działka ogrodzona jest siatką na palikach metalowych, zachwaszona i zakrzewiona,
na działce znajduje się kilka drzew.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiemwzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 30 marca 2017r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010
tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.