Baza ofert inwestycyjnych 

Nr 91 - Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ryki

Lokalizacja: Ryki
Typ nieruchomości: Zabudowane
Nr działki/działek,
Obręb geodezyjny:
38/43
Numer księgi wieczystej: GD2M/00061994/5
Powierzchnia całkowita: 0.01 ha
Powierzchnia użytkowa: 18.7 m2
Własność: Komunalna
Forma zbycia: Sprzedaż
Cena: Cena wywoławcza 2.800,00 zł (w tym wartość gruntu 2.305,52 zł ; wartość budynku 494,48 zł). Wadium 494,48 zł.

Kontakt:

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 38/43 o powierzchni 0,0065 ha (B), zabudowanej murowanym parterowym, w zabudowie szeregowej, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 18,7 m2 i powierzchni zabudowy

21 m2, położonej w miejscowości Ryki obręb geodezyjny Rychnowo Żuławskie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00061994/5, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Działka jest nieuzbrojona, w pobliżu, w drodze ginnej przebiega instalacja gazowa, telefoniczna, a także sieć  energetyczna na słupach. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nie może być zagospodarowana samodzielnie, dlatego przetarg jest ograniczony do właścicieli przyległych działek nr 38/42, 38/44, 38/40 i 38/46 położonych w miejscowości Ryki. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji meszkalnej i usługowej”.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 38/42, 38/44, 38/40 i 38/46  położonych w miejscowości Ryki obręb geodezyjny Rychnowo Żuławskie.

Cena wywoławcza 2.800,00 zł (w tym wartość gruntu 2.305,52 zł ; wartość budynku 494,48 zł).        Wadium 494,48 zł.  

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.  Warunkiemwzięcia udziału
w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 16 marca 2017r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 16 marca 2017r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 dokumentu stwierdzającego własność działki nr 38/42 lub 38/44 lub 38/40 lub 38/46 oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490 z późn.zm.).

Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.  Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl