Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się 

A A A

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/.

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, 
w szczególności: 

 

1) korzystania z poczty elektronicznej,
2)  przesyłania faksów.
lub z usługi tłumacza języka migowego.

W celu uzyskania  w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą komunikatora, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się: 

a) na adres:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański 

b) na adres e-mail: urzad@miastonowydwor.pl

d) telefonicznie na nr 55 247 2403

e) faxem na nr: 55 247 24 05

Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych. 

 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim zapewni osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

 

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu (wzór wniosku poniżej).

 

Wniosek można złożyć: w biurze Obsługi Klienta na parterze w Urzędzie Miejskim przy ul.Wejhera 3 za pośrednictwem faksu pod numerem  55 247-2405 lub poczty elektronicznej pod adresem: urzad@miastonowydwor.pl

 

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy) nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

 

(wzór wniosku)