Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

A A A

ABC o azbeście

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

 Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.

 Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji. Ekspozycja środowiskowa natomiast spowodowana jest występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

 Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: pylica azbestowa (azbestoza), łagodne zmiany opłucnowe, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

 Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Polska jest jedynym państwem, które przyjęło plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu. Poniżej znajduje się link zawierający informacje o „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  do 2032 r. 

 Punkt konsultacyjny nieodpłatnych porad prawnych w zakresie usuwania azbestu

Baza azbestowa

 

źródło:http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

 

Azbestowe archiwum

 W latach 2007- 2009 i 2012- 2015 nasza Gmina brała udział w zadaniach współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadań unieszkodliwiono około 160 Mg  wyrobów zawierających azbest, w tym 17,41 Mg w roku 2015 r. Całkowity koszt zadania w 2015 r. wyniósł
21.406 zł z czego 12.908 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku

W bieżącym roku nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2015” zarząd WFOSiGW przyznał dotację w wysokości 15.740,00 zł. Stanowi to 84,98 % kosztów kwalifikowanych zadania stanowiących kwotę 18.522 zł, które oblicza się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za jedną tonę odpadu zawierającego azbest. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem udziału Gminy Nowy Dwór Gdański – 11.485,00 zł i właścicieli nieruchomości wynosi 33.269,17zł.
Do zadania w bieżącym roku zakwalifikowano jedenaście nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. Łączna ilość odpadów przewidziana  do demontażu i utylizacji wynosi około 23,63 tony.
W ramach projektu właściciele budynku, po podpisaniu z Gminą umowy na realizację zadania, sami dokonają wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających na demontażu eternitu i transporcie odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów. Zgodnie z przyjętym Regulaminem, finansowanie zadań, odbywać się będzie na zasadzie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji. Po zakończeniu prac rozliczenie finansowe nastąpi po przedłożeniu rachunku i stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac z zachowaniem obowiązujących przepisów. Łączna wartość dofinansowania może wynieść nawet do 90% wartości poniesionych kosztów, z uwzględnieniem dofinansowania ze strony WFOŚIGW w Gdańsku i budżetu Gminy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste poniesione koszty, z zachowaniem ustalonych kryteriów finansowania.
Zadanie realizowane jest w terminie czerwiec-październik 2016 r.

 

logo

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,120,Usuwanie_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_wojewodztwa_pomorskiego_edycja_2016

 

Ulotka azbest

 

plakat azbest

 

plakat stop wysypiskom