Stowarzyszenia

Druki i wzory dokumentów

data Piątek, 23 września 2011

Dział: Stowarzyszenia

  WZÓR oferty na realizację zadania publicznego.

WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Czytaj więcej ›

Linki

data Piątek, 23 września 2011

Dział: Stowarzyszenia

Adresy serwisów internetowych
poświęconych organizacjom pozarządowym

Czytaj więcej ›

Wykaz organizacji pozarządowych

data Piątek, 23 września 2011

Dział: Stowarzyszenia

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

Czytaj więcej ›

Współpraca

data Piątek, 23 września 2011

Dział: Stowarzyszenia

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi   Uchwała nr 91/XI/2011 RM z dnia 24 listopada 2011
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.   Uchwała Nr 370/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

Czytaj więcej ›

Pojęcia ogólne

data Piątek, 23 września 2011

Dział: Stowarzyszenia

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Czytaj więcej ›