A A A

WFOŚiGW

Przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku zmniejszono emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych dla Gminy Nowy Dwór Gdański”

Od połowy kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. prowadzono nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „Czyste powietrze Pomorza edycja 2018 r.”

Pismem z 12.09.2018 r. WFOŚiGW w Gdańsku zakwalifikował wniosek Gminy Nowy dwór Gdański z 27.07.2018 r. do udziału w zmienionej formie konkursu. Konkursem ze strony WFOŚiGW Gdańsk objęto z wcześniej zgłoszonych obiektów jedynie właścicieli mieszkan w budynkach wielorodzinnych.

 Z końcem listopada bieżącego roku zakończono realizację tego zadania.

Realizacja zadania obejmowała koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez:

  1. likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii takie jak pompy ciepła i kotły opalane biomasą- wyłącznie na obszarach wiejskich a w mieście co najmniej klasy 5,

- podłączenie do sieci ciepłowniczej;

- zasilanie z sieci elektroenergetycznej

Konkurs skierowany był do właścicieli mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z terenu gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zmiany źródeł ciepła z opalanych węglem lub koksem na takie paliwa jak: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy a także pompy ciepła, biomasa i ciepło sieciowe.

Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, o zmniejszonej ilości pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwórczymi substancjami takimi jak benzoalfapiryn.

Do konkursu zgłosili się właściciele 5 właścicieli nieruchomości mieszkalnych. Wszyscy uczestnicy zmieniali źródła ciepła opalane węglem na opalane gazem ziemnym. Zakwalifikowano wszystkie, złożone wnioski do udziału w konkursie. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę z WFOŚiGW na wartość 15 000,00 zł. W budżecie Gminy przewidziano na ten cel kwotę 10 000,00 zł.

Ostatecznie umowy podpisali wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu. Skutecznie zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjnych. Ostatecznie dofinansowanie do zrealizowanych zadań wyniosło z budżetu:

- WFOŚiGW w Gdańsku 14 840,62 zł

- Gminy 9 893,75 zł

Mieszkańcy ponieśli łączny koszt kwalifikowany w wysokości 24 761,08  zł. Łączne nakłady na likwidację niskiej emisji, której źródłem są lokalne węglowe paleniska wyniosły 49 495,45 zł.

Dzięki realizacji zadań w ramach konkursu Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych dla Gminy Nowy Dwór Gdański zlikwidowano 7 kominów emitujących rocznie: 234 kg pyłów ogólnie,112 kg dwutlenku siarki, 10 kg tlenków azotu, 524 kg tlenku węgla (trującego czadu) oraz 7,13 ton dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego).

Udział WFOŚiGW w Gdańsku w całości przedsięwzięcia wyniósł 30 %.