A A A

Rolnictwo


Rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Na naszym terenie przeważa produkcja roślinna.

Użytki rolne ogółem wynoszą 17 741 ha w tym:

- grunty orne 15 181 ha

- użytki zielone 2 542 ha (łąki i pastwiska)

- sady 18 ha

Na terenie miasta i gminy posiadamy 6 ha lasów.

Klasyfikacja użytków rolnych z podziałem na klasy:

Klasa I - 508 ha - 2,86 %

Klasa II - 8 050 ha - 45,37 %

Klasa III - 6 610 ha - 37,25 %

Klasa IV - 2 251 ha - 12,69 %

Klasa V - 326 ha - 1,84 %

Klasa VI - 52 ha - 0,29 %

Rolnicy indywidualni uprawiają ogółem 10 211 ha.

Osoby prawne np. Spółki uprawiają ogółem 7 530 ha użytków rolnych.

O warunkach dla rozwoju rolnictwa w gminie mówi wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg. IUNG w Puławach). Wynosi on w gminie Nowy Dwór Gdański (w skali 100 pkt.) 93,9 pkt.

Na Żuławach Wiślanych występują bardzo żyzne gleby - mady, które nie są popularnymi glebami w Polsce, a występują między innymi na Żuławach. Gleby te należą do najwyższych klas bonitacyjnych (I-IV). Stanowią one 85% ziem występujących na Żuławach, pozostałe 15% to piaszczyste bielice i gleby torfowe - występują one wzdłuż rzek, między innymi wzdłuż Nogatu. Obszar mad występujący na obszarze naszej gminy należy do najlepszego pod względem botanicznym obszaru najżyźniejszych gleb w kraju. Mady występują na naszym terenie dlatego, iż Żuławy Wiślane są najmłodszą krainą geograficzną Polski - powstały w wyniku akumulacyjnej działalności Wisły przy jej ujściu. Średnia wielkość gospodarstw rolnych na Żuławach w znacznym stopniu przewyższa krajową średnią wielkość gospodarstw rolnych. Na najatrakcyjniejszych rolniczo Żuławach uprawia się intensywnie w płodozmianie pszenicę oraz buraki cukrowe. Te ostatnie wymagają bardzo specyficznych warunków klimatycznych, takich jak ciepłe i wilgotne lato, co jest charakterystyczne dla naszego regionu, a wiąże się to z ich długim okresem wegetacyjnym. Buraki cukrowe wymagają też bardzo dobrych pod względem jakościowym gleb, co również jest charakterystyczne dla Żuław. Pszenica, podobnie jak buraki cukrowe, wymaga żyznych gleb i dużego nawodnienia. Dlatego uprawiana jest podobnie jak one na Żuławach Wiślanych. Prócz buraków i pszenicy do charakterystycznych na Żuławach upraw można zaliczyć: jęczmień, rzepak.

Wskaźnik lesistości w naszej gminie jest bardzo niski i wynosi 0,3%, co stanowi około 6 ha lasów, co znacznie zaniża średnią województwa. Skupiska leśne występujące na terenie gminy są nierównomierne, występują głownie między polami oraz wśród tzw. zieleni przydrożnej. Ta niska lesistość wynika z naturalnych cech środowiska, lasy łęgowe zostały przeznaczone na łąki i pastwiska.

Na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta gospodarka wodna charakteryzująca się dużą ilością rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Do największych ciągów wodnych zaliczyć można: Nogat, Tugę, Linawę oraz Kanał Panieński.