A A A

Rewitalizacja Centrum Miasta (8.22)

Tytuł projektu: „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”

W Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2 sierpnia 2018 roku, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski oraz Skarbnik Gminy - Anna Pałubicka, podpisali z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Mieczysławem Struk umowę nr RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Koszt realizacji Projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Projektu wynosił 6 988 132,73 zł, wydatki kwalifikowalne 6 188 191,58 zł, łączne dofinansowanie w kwocie
4 022 324,50 w tym:

 1. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
  3 403 505,35 zł i stanowi nie więcej niż 55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 2. Współfinansowanie ze środków budżetu państw w kwocie nieprzekraczającej
  618 819,15 zł i stanowi nie więcej niż 10 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 3. Wkład własny w wysokości 2 165 867,08 zł
 4. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 212 408,43 zł
 5. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej 0 zł

 

Przedmiotem projektu jest podjęcie szeregu działań rewitalizacyjnych:

1) Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych

2) Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga

3 )Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych (6 budynków komunalnych, 2 podwórek przy budynkach komunalnych, 3 budynki WM i podwórko pomiędzy dwoma budynkami SM)

4) Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych (ul. Miłosza, ul. Przechodnia, ul. Wejhera, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Wąska)

5) Instrument elastyczności (konkurs dla mieszkańców, warsztaty, prace związane z zagospodarowaniem terenu)

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznej na zdegradowanym obszarze nr 11 miasta Nowy Dwór Gdański.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 16 ha

Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem - 1382 os.

 

Partnerami powyższego projektu są:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 9
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 26
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim