A A A

Ogłoszenia/konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w 2019 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 442/LVI/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zarządza, co następuje:

 

Ogłasza Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie:

  1. Ochrona i promocja zdrowia,
  2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  7. Turystyka i krajoznawstwo,
  8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018 r. (czwartek) do godz. 15.30

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Nowym Dworze Gdańskim, pok. Nr 3 (Parter), tel. 55-625-77-73.

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

 

 

 

 

 

FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI 

KRS 

 

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

 

Kliknij aby pobrać      OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie zadania publicznego w zakresie: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
                                  W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

Konkurs na wsparcie zamówień publicznych na rok 2018

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwał Programów Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku.

KLIKINIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w latach 2018-2021

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu oferty na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartych konkursow ofert na wsparcie zadań publicznych na 2018 rok

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wzór zaktualizowany kosztorys i harmonogram

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku.