A A A

Ogłoszenia/konkursy

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019, 688 t.j.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji „Rodzinny Gdańsk” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia pn. „Wakacyjny obóz profilaktycznoterapeutyczny dla wychowanków Domu dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim- organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Dwór Gdański”.

Zgodnie z treścią alt. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 4 oraz w formie elektronicznej na adres: urzad@miamiastonowydwor.pl l ( formularz uwag do pobrania).

OFERTA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 
KRS - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 
FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 

 

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku CZĘŚĆ 1 - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ 
 

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku CZĘŚĆ 2 - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ 
 

WZÓR ZAKTUALIZOWANY - KLIKNIJ 

 

WYKAZ OFERT, ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE, ZŁOŻONYCH W OTWRTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ 

 

Zarządzenie Nr 338

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
na 2020 rok.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - KLIKNIJ 

 

Zarządzenie Nr 339

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2020
w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (organizacje pozarządowe).

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - KLIKNIJ 

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
o naborze  kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie zadań publicznych na rok 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA - KLIKNIJ 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

OFERTA - KLIKNIJ 

UMOWA - KLIKNIJ 

KARTA FORMALNA - KLIKNIJ 

SPRAWOZDANIE - KLIKNIJ 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
 

FORMULARZ KONSULTACJI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - KLIKNIJ 

FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKLŁEGO - KLIKNIJ 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE - KLIKNIJ 

UPROSCZONA OFERTA - KLIKNIJ 

 

INFORMACJE O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 

LISTA ORGANIZACJI ORAZ OSÓB WRAZ Z OTRZYMANYMI KWOTAMI - KLIKNIJ 

WZÓR ZAKTUALIZOWANY - KLIKNIJ 

 

 

Wykaz ofert zawierających braki formalne w konkursie na realizację zadańpublicznych w 2019 roku. 

BRAKI FORMALNE - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego na 2019 rok w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji (organizacje pozarządowe). 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA DO POBRANIA - KLIKNIJ 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego na 2019 rok w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych (organizacje pozarządowe). 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA DO POBRANIA - KLIKNIJ 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

KARTA FORMALNA - KLIKNIJ 

KARTA MERYTORYCZNA - KLIKNIJ 

OFERTA - KLIKNIJ 

UMOWA - KLIKNIJ 

SPRAWOZDANIE - KLIKNIJ 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 55 625 77 74 

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU - ŚWIETLICE, INSTYTUCJE KULTURY, SOŁECTWA, PLACÓWKI OŚWIATOWE.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego na 2019 rok w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych (osoby fizyczne). 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA DO POBRANIA - KLIKNIJ 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego na 2019 rok w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji (Żuławski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna i jej filie, placówki oświatowe oraz sołectwa). 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA DO POBRANIA - KLIKNIJ 

 

 

 

 

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku. 

WYNIKI KONKURSÓW - KLILKNIJ ABY ZOBACZYĆ 

ZAKTUALIZOWANY OPIS - KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ 

 

 

Wykaz ofert zawierających braki formalne złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2019 - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w 2019 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 442/LVI/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zarządza, co następuje:

 

Ogłasza Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie:

  1. Ochrona i promocja zdrowia,
  2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  7. Turystyka i krajoznawstwo,
  8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018 r. (czwartek) do godz. 15.30

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Nowym Dworze Gdańskim, pok. Nr 3 (Parter), tel. 55-625-77-73.

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

 

 

 

 

 

FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI 

KRS 

 

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

 

Kliknij aby pobrać      OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie zadania publicznego w zakresie: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
                                  W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

Konkurs na wsparcie zamówień publicznych na rok 2018

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwał Programów Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku.

KLIKINIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w latach 2018-2021

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu oferty na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartych konkursow ofert na wsparcie zadań publicznych na 2018 rok

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wzór zaktualizowany kosztorys i harmonogram

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku.