A A A

Ochrona środowiska

 

 

Zaproszenie do składania wniosków

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH
W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI – edycja rok 2020”

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

 1. Realizacja zadania obejmuje koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych oraz transport i utylizację odpadów zdemontowanych lub porzuconych, znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 2. Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
 3. Dotacja udzielona będzie w oparciu o umowę podpisaną przez Gminę i Wnioskodawcę.
 4. Wysokość dotacji z Budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański wyniesie 40% jednakże nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące zł) poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 5. Zadanie finansowane będzie w oparciu o Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej
  na realizację zadań proekologicznych (Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
  nr 390/XLVIII/2018 z 29 marca 2018 z późn.zm)
  i warunki umowy.
 6. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków na drukach dostępnych na stronie internetowej urzędu lub siedzibie Urzędu pok. 7

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia 2020 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 30 kwietnia 2020 r. Ogólna pula środków przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych
(w tym unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) w 2020 r. wynosi 120.000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 7 pod numerem telefonu 556257777 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl Niezbędne formularze dostępne są na stronie BIP www.miastonowydwor.pl OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko/ Dotacje celowe na zadania proekologiczne oraz w pokoju nr 7.

INFORMACJA O WYROBACH AZBESTWOYCH - KLIKNIJ
OCENA STANU AZBESTU - KLIKNIJ
WNIOSEK - KLIKNIJ
WZÓR UMOWY - KLIKNIJ

 

 

 

 

 

 

 

Lista dotacji udzielonych na  realizację zadań proekologicznych w 2018 roku z budżetu gminy Nowy Dwór Gdański - KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ 

 

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

 

Jesteśmy Gminą Przyjazną Pszczołom

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jednocześnie otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom.

Celem programu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Właśnie zgodnie z tą ideą w naszym mieście utworzone zostały dwie wzorcowe ostoje dla pszczół przy ul. Sienkiewicza (róg Krótkiej) i przy ul. Gdańskiej (róg Jaśminowej) urozmaicone domkami dla pszczół i ławeczkami. Do nasady zostały dobrane sadzonki miododajnych i wieloletnich kwiatów, które kwitną od wiosny do późnej jesieni. Te miejsca mają być również inspiracją dla naszych mieszkańców,by w swoich ogrodach, balkonach   i tarasach tworzyli małe ostoje dla zapylaczy.

Tym samym zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.pomagamypszczolom.pl/baza-wiedzy

na której odnajdziecie Państwo wiele informacji na temat zasad zakładania miejsc przyjaznych pszczołom, porady jakie gatunki dobierać by tworzyć kompozycje miododajne, co robić by pomagać pszczołom, poznacie naturalne sposoby walki ze szkodnikami. Poprzez stronę można również dodawać zdjęcia swoich ukwieconych ogrodów czy balkonów. Zachęcamy do dokumentowania tych miejsc i podzielenia się nimi z innymi osobami, dla których los pszczół nie jest obojętny.

Znajdą tam Państwo również pełną informację jak ważną rolę pełnią pszczołowate w naszym codziennym życiu i środowisku. 

 

WYCINKA DRZEW - NOWE PRZEPISY

UWAGA! Kolejne zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew i krzewów

 

16 czerwca 2017 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące zasad usuwania drzew i krzewów.

Po zmianach wprowadzono pewne ograniczenia dla osób fizycznych. Do 16 czerwca osoby fizyczne mogły wyciąć bez zezwolenia drzewa i krzewy rosnące na gruncie stanowiącym ich własność bez zezwolenia, bez względu na wielkość drzewa.

 Aktualnie przepisów ustawy nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku gdy obwody drzew dla poszczególnych gatunków przekraczają ustalone limity, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, zamiaru usunięcia drzew, podając następujące dane:

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
 3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 1. Nazwy gatunku drzewa,
 2. Obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm

Z oględzin sporządza się protokół.

W termie 14 dni od oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić dopiero gdy organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli usunięcie drzewa nie nastąpi przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin  usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Za usunięcie drzewa mimo sprzeciwu organu, naliczana jest administracyjna kara pieniężna.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części działki, na której rosło usunięte drzewo, organ na podstawie protokołu z oględzin, ustala w drodze decyzji administracyjnej  obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.