A A A

Obszar Zdegradowany i Obszar Rewitalizacji

OBSZAR ZDEGRADOWANUY I OBSZAR REWITALIZACJI

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk o innym charakterze, tj. zjawisk gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno – funkcjonalnych lub technicznych. Obszarem zdegradowanym są wszystkie tereny w gminie, na które nakłada się kilka negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywne zjawiska przynajmniej w jednej z pozostałych sfer.

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, w którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk, o których mowa wyżej a jednocześnie jest to obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz po przeprowadzeniu stosownej procedury, wyznaczono obszar zdegradowany w mieście Nowy Dwór Gdański i zatwierdzono go Uchwałą nr 94/XIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. Obszar ten jest tożsamy z obszarem wyznaczonym Uchwałą nr 165/XVIII/2016 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i prawie w całości obejmuje teren wskazany do przekształceń w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sposób delimitacji oraz przyjęte wskaźniki dostępne są w Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych gminy Nowy Dwór Gdański, opracowanym w maju 2019 r. przez Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Uchwałą nr 95/XIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, została rozpoczęta procedura opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański.

POBIERZ MAPĘ - KLIKNIJ 

 

UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

  • Uchwała nr 165/XVIII/2016Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

 

http://bip.miastonowydwor.pl/?app=uchwaly&nid=8414&y=2016&which=Rady+Miejskiej&q=WYZNACZENIA+OBSZARU+REWITALIZACJ

 

 

http://bip.miastonowydwor.pl/?app=uchwaly&nid=11398&y=2019&which=Rady+Mi...

 

KONSULTACJE SPOLECZNE NAD WYZNACZENIEM OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI;