A A A

Gminny Program Rewitalizacji

Cel opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański opracowano ze względu na pogłębiający się proces degradacji obszaru rewitalizacji i potrzebę poprawy jakości życia jego mieszkańców. Gminny Program Rewitalizacji został sporządzony w celu wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej. Jest dokumentem, którego treść opracowano w oparciu o dokumenty strategiczne wyższego szczebla, w tym prawo lokalne, a także uwzględniono założenia „Narodowego Planu Rewitalizacji”. Program składa się z dwóch głównych części. Pierwszą są szczegółowe diagnozy uwarunkowań obszaru, natomiast w skład drugiej wchodzą elementy dotyczące przeprowadzenia rewitalizacji między innymi takie jak: wizja, cele i kierunki rewitalizacji, planowane przedsięwzięcia oraz sposób zarządzania procesem rewitalizacji.

W diagnozie dotyczącej obszaru rewitalizacji scharakteryzowano występujące negatywne zjawiska i problemy, ich pochodzenie oraz powiązania i oddziaływania na różne sfery życia. Zebrano informacje na temat mocnych i słabych stron dotyczących obszaru rewitalizacji i kapitału społecznego, potencjałów oraz zagrożeń wynikających z  czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano potrzebę poprawy sytuacji przestrzenno – funkcjonalnej oraz warunków technicznych i nieznacznie warunków środowiskowych. Do najważniejszych potrzeb w zakresie przestrzenno – funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym należą:

Wizja

Wizja stanu docelowego oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne mające na celu przezwyciężenie problemów i sytuacji kryzysowych zostały zaplanowane z wykorzystaniem potencjałów obszaru rewitalizacji. Według Gminnego Programu Rewitalizacji docelowo obszar rewitalizacji będzie charakteryzowany w następujący sposób:

 

Obszar rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański w 2023 roku jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, oferującym warunki do prowadzenia godnego życia, budowania dobrostanu obecnych mieszkańców i szans dla przyszłych pokoleń. Obszar rewitalizacji miejscem sprzyjającym rozwojowi i aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców.

W ramach wizji sformułowano trzy cele, które odnoszą się bezpośrednio do namierzonych problemów obszaru rewitalizacji:

 1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i integracja osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

 

 1. Wysoka jakość warunków życia mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego
 2. Bogaty potencjał rozwojowy i wysoki kapitał społeczny

Cele zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów i sytuacji kryzysowych oraz w komplementarności z dokumentami strategicznymi, w szczególności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Dwór Gdański.

Do celów przypisano kierunki, które mają umożliwić osiągnięcie wizji Gminnego Programu Rewitalizacji.

 • Wsparcie społeczne rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie pomocowe osób samotnych i niesamodzielnych, aktywna integracja osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
 • Dostosowanie obiektów i przestrzeni dla wsparcia społecznego i pomocowego,
 • Zwiększanie kompetencji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku,
 • Poprawa stanu technicznego zabudowy oraz poprawa infrastruktury technicznej,
 • Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej,
 • Zwiększenie atrakcyjności przestrzennej i nadanie szczególnego charakteru przestrzeniom,
 • Kształtowanie kompetencji społecznych,
 • Kształtowanie przestrzeni budującej tożsamość lokalną.

Przedsięwzięcia

W oparciu o powyższe cele  nie sporządzono dziewięć przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji w zakresie negatywnych zjawisk społecznych jak również będzie kształtować warunki do dalszego rozwoju społecznego, przestrzenno – funkcjonalnego, gospodarczego, technicznego i środowiskowego.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

1. Nowodworskie Centrum Rozwoju Rodziny

2. Działania na rzecz wsparcia opiekunów w opiece nad osobami niesamodzielnymi
i z niepełnosprawnościami oraz rozwój usług opiekuńczych

3. Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych

4. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi

5. Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych

6. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych

7. Pobudzanie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych

8. Remonty obiektów zabytkowych

9. Zagospodarowanie części wspólnych budynków spółdzielni oraz modernizacja kotłowni

Wszystkie przedsięwzięcia wzajemnie się dopełniają i dają szanse na poprawę obecnej sytuacji na obszarze rewitalizacji i w szerszym kontekście, rozwój całej gminy.

 

Podstawowe pojęcia i skróty

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk o innym charakterze, tj. zjawisk gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenn – funkcjonalnych lub technicznych. Obszarem zdegradowanym są wszystkie tereny w gminie, na które nakłada się kilka negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywne zjawiska przynajmniej w jednej z pozostałych sfer.

 

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, w którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk, o których mowa wyżej a jednocześnie jest to obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Interesariusze rewitalizacji to  w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Gminny Program Rewitalizacji, zwany dalej Programem Rewitalizacji, programem lub GPR, to dokument przyjmowany w drodze Uchwały Rady Miejskiej, służący prowadzeniu procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Procedurę przygotowania, realizacji i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji określa Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

 • < do pobrania GPR który jest załącznikiem do Uchwały nr 131/XVII/2019Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 zmieniająca w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Dwór Gdański

>

Do pobrania:

Uchwała nr 131/XVII/2019Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 zmieniająca w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Dwór Gdański