A A A

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Nowy Dwór Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Nowy Dwór Gdański .

Data publikacji strony internetowej: 2008.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Na stronie nie istnieją poprawnie działające mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 •  
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Strona wyświetla komunikaty o stanie, na które nie jest przenoszony fokus,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Radosław Szymaszek

ul. Okrzei 15/9e | 22-300 Krasnystaw

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Główczewski Paweł , p.glowczewski@miastonowydwor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 77 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, przy bocznym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne tj. schody uniemożliwiają poruszanie się osób na wózkach po terenie Urzędu. Istnieje jednak możliwość obsługi klienta w Sali konferencyjnej na parterze. W budynku nie ma dostępnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Osoba pracująca na stanowisku obsługi klienta jest przeszkolona z języka migowego. Budynek główny Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 zostanie przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Filia Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28a, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku filii brak jest dostępnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Filii wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Gmina nie udostępnia aplikacji mobilnych.