A A A

Dane statystyczne

Zasoby ludzkie oraz zachodzące procesy demograficzne to jeden z ważnych czynników rozwoju społeczno - gospodarczego każdego miasta. Zachowania mieszkańców są odzwierciedleniem zmian zachodzących na terenach przez nich zamieszkałych. Z tych względów uwarunkowania demograficzne są jednymi z podstawowych czynników, wpływających na możliwości rozwojowe miast.

Liczba ludności, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 wyniosła 17 421 osób. W mieście Nowy Dwór Gdański liczyła 9 488 osób natomiast w gminie 7 933 osoby. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 192 osoby

Struktura ludności według płci ma bezpośredni wpływ na reprodukcję ludności, wpływając na kształtowanie się procesu zawierania małżeństw, urodzeń oraz zgonów.

W 2016 roku na terenie gminy mieszkało 8 962 kobiet i 8 459 mężczyzn. Obecnie zaobserwować można równomierny rozkład ludności pod względem płci, a liczba kobiet w nieznacznym stopniu przewyższa liczbę mężczyzn.

Więcej o danych statystycznych