A A A

Czyste Powietrze dla Pomorza

Z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza edycja 2017 r.”

Od początku lutego 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. prowadzono nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „Czyste powietrze Pomorza edycja 2017 r.”. Z końcem listopada bieżącego roku zakończono realizację tego zadania.

Realizacja zadania obejmowała koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez:

likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii takie jak pompy ciepła i kotły opalane biomasą- wyłącznie na obszarach wiejskich,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej;

Konkurs skierowany był do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zmiany źródeł ciepła z opalanych węglem lub koksem na takie paliwa jak: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy a także pompy ciepła, biomasa i ciepło sieciowe.

Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, o zmniejszonej ilości pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwórczymi substancjami takimi jak benzoalfapiryn.

Do konkursu zgłosili się właściciele 14 nieruchomości mieszkalnych. Większość uczestników zmieniała źródła ciepła opalane węglem na opalane gazem ziemnym (10 wniosków). Czworo uczestnik zgłosiło zamiar wymiany kotłów węglowych na zasilane pelletem. Zakwalifikowano wszystkie, złożone wnioski do udziału w konkursie. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę z WFOŚiGW na wartość 67 360,00 zł. W budżecie Gminy przewidziano na ten cel kwotę 40 000,00 zł.

Ostatecznie umowy podpisali wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu. Skutecznie zrealizowano 13 przedsięwzięć inwestycyjnych. Jeden uczestnik został wykluczony z konkursu z uwagi na zakończenie inwestycji przed 5 lipca 2017 r. o czym świadczyły przedstawione faktury Ostatecznie dofinansowanie do zrealizowanych zadań wyniosło z budżetu:

  • WFOŚiGW w Gdańsku 63 272, 24 zł
  • Gminy 37 572,59 zł

Mieszkańcy ponieśli łączny koszt kwalifikowany w wysokości 168 729,48  zł. Łączne nakłady na likwidację niskiej emisji, której źródłem są lokalne węglowe paleniska wyniosły 270 386,09 zł.

Dzięki realizacji zadań w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” zlikwidowano 16 kominów emitujących rocznie: 1487 kg pyłów ogólnie,714 kg dwutlenku siarki, 74 kg tlenków azotu, 3347 kg tlenku węgla (trującego czadu) oraz 142 ton dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego).

Udział WFOŚiGW w Gdańsku w całości przedsięwzięcia wyniósł 23,4 %.

Był to drugi konkurs, w którym udział wzięła Gmina Nowy Dwór Gdański. Należy podkreślić, że podczas akcji edukacyjnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim a także na podstawie zainteresowania mieszkańców należy wnioskować, że jest to dobry kierunek zmian w kwestii ochrony zdrowia i środowiska, które z pewnością w przyszłym roku będziemy kontynuować.

 

www.wfos.gdansk.pl/