A A A

Czyste Powietrze dla Pomorza

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI. edycja 2018

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w budynkach wielorodzinnych a także poszczególni właściciele lokali, osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

1) Realizacja zadania obejmuje koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), z zastrzeżeniem pkt 2 lub, - podłączeniem do sieci ciepłowniczej
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
  1. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w mieście, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniające wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (5 klasy) (Dz.U. poz. 1690).
  2. Dotacja przekazwana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
  3. Wysokość dotacji z budżetu Gminy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące zł).
  4. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Fundusz), kwota dofinansowania może wynieść do 30 % kosztów kwalifikowanych Funduszu (z zastrzeżeniem S7 ust. 1 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018 ). Łączna suma dofinansowania może wówczas wynieść do 50% poniesionych kosztów.
  5. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków, na drukach dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Wejhera 3 w pok. nr 12.

Wyłączenia finansowania:

Realizacja zadania nie obejmuje tych Wnioskodawców, którzy kontynuują rozpoczęte przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 czerwca 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane do 29 czerwca 2018 r. Pula środków przeznaczona z budżetu Gminy na realizację zadań proekologicznych wynosi 60.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 12 pod numerem telefonu 55 625 77 82 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl

Niezbędne formularze dostępne są na stronie BIP www.miastonowydwor.pl OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko oraz w pokoju nr 12.

 

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZARZĄDZENIEM - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

REGULAMIN - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WNIOSEK - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WZÓR UMOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WZÓR WNIOSKU O DOTACJĘ - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁ. 1 EFEKT EKOLOGICZNY BENEFICJENT

ZAŁ 2. EFEKT EKOLOGICZNY WNIOSKODAWCA

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁ 2

ZAŁ 3

ZAŁ 4

ZAŁ 5

ZAŁ 6

ZAŁ 7

ZAŁ 8

ZAŁ 9

ZAŁ 10

 

 

 

www.wfos.gdansk.pl/