A A A

Czyste Powietrze dla Pomorza

Z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza edycja 2016 r.”

Od dnia 6 maja 2016 r. rozpoczęto nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „Czyste powietrze Pomorza edycja 2016 r.”. Z końcem listopada bieżącego roku zakończono realizację tego zadania.

Realizacja zadania obejmowała koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez:

a)    likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą)- wyłącznie na obszarach wiejskich,

- podłączenie do sieci ciepłowniczej;

b)  ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła  na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Konkurs skierowany był do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zmiany źródeł ciepła z opalanych węglem lub koksem na takie paliwa jak: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy a także pompy ciepła, baterie słoneczne i ciepło sieciowe.

Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, o zmniejszonej ilości pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwórczymi substancjami takimi jak benzoalfapiryn.

Do konkursu zgłosili się właściciele ośmiu nieruchomości mieszkalnych. Większość uczestników zmieniała źródła ciepła opalane węglem na opalane gazem ziemnym (6 wniosków). Jeden uczestnik zgłosił zamiar wspomagania istniejącego źródła ciepła OZE (odnawialne źródło ciepła) w postaci montażu kolektorów słonecznych na dachu budynku. Zakwalifikowano wszystkie, złożone wnioski do udziału w konkursie. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę z WFOŚiGW na wartość 20 900,00 zł. W budżecie Gminy przewidziano na ten cel kwotę 13 000,00 zł.

Ostatecznie umowy podpisało siedmioro właścicieli. Jeden mieszkaniec zrezygnował z realizacji zadania. Skutecznie zrealizowano 6 przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie dofinansowanie do zrealizowanych zadań wyniosło z budżetu:

- WFOŚiGW w Gdańsku 16 923,41 zł

- Gminy 10 526,43 zł

Mieszkańcy ponieśli łączny koszt kwalifikowany w wysokości 43 361,73 zł. Łączne nakłady na likwidację niskiej emisji, której źródłem są lokalne węglowe paleniska wyniosły 70 811,57 zł.

Dzięki realizacji zadań w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” zlikwidowano 5 kominów emitujących rocznie: 324 kg pyłów ogólnie,156 kg dwutlenku siarki, 8 kg tlenków azotu, 727 kg tlenku węgla (trującego czadu) oraz 17,379 ton dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego).

Udział WFOŚiGW w Gdańsku w całości przedsięwzięcia wyniósł 23,9 %.

Był to pierwszy konkurs, w którym udział wzięła Gmina Nowy Dwór Gdański. Należy podkreślić, że podczas akcji edukacyjnej przeprowadzonej w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi a także na podstawie zainteresowania mieszkańców należy wnioskować, że jest to dobry kierunek zmian w kwestii ochrony zdrowia i środowiska, które z pewnością w przyszłym roku będziemy kontynuować.