A A A

ZGŁASZANIE UWAG DO OFERTY

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego- Klub Nowodworski na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,, Żuławski Park Historyczny”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 2 oraz w formie elektronicznej na adres: w.ochocka@miastonowydwor.pl ( formularz uwag do pobrania).

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki:

 

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
  3. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie