A A A

ZADANIA PROEKOLOGICZNE

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania proekologicznego- likwidacja kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański edycja 2019 roku. 

Wnioski składać mogą: ' wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w budynkach wielorodzinnych a także poszczególni właściciele lokali, osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

1) Realizacja zadania obejmuje koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), z zastrzeżeniem pkt 2 lub, - podłączeniem do sieci ciepłowniczej
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
  1. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w mieście, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniające wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (5 klasy) (Dz.U. poz. 1690).
  2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
  3. Wysokość dotacji z budżetu Gminy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące zł).
  4. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków, na drukach dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Wejhera 3 w pok. nr 12.

Wyłączenia finansowania:

Realizacja zadania nie obejmuje tych Wnioskodawców, którzy kontynuują rozpoczęte przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków: do 29 marca 2019 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne zakwalifikowanie wniosków nastąpi do 30 kwietnia 2019 r. Wyniki zostaną opublikowane do 15 maja 2019 r. Pula środków przeznaczona z budżetu Gminy na realizację zadań proekologicznych wynosi 90.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 12 pod numerem telefonu 55 625 77 82 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl - KLIKNIJ 

Niezbędne formularze dostępne są na stronie BIP www.miastonowydwor.pl OCHRONA ŚRODOWISKA/ Środowisko oraz w pokoju nr 12.