A A A

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej, rodzina ś.p.Estachiusza Leppera odebrała z rąk Przewodniczącego RM, Wojciech Krawczyk oraz Burmistrza Jacek Michalski tytuł Honorowego Obywatela Nowego Dworu Gdańskiego. Oprócz tego m.in. nadano nową nazwę ulicy w naszym mieście ( Witolda Gombrowicza).
 
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
 8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubieszewie.
 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiercinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiercinach.
 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kmiecinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kmiecinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Marzęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Marzęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie.
 13. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018.
 14. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018- 2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 16. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 18. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 20. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
  i dzierżawy.
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 23. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 24. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.
 25. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 26. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
 27. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
  i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
 28. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym SZOP Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale SZOP Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
 29. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 30. Sprawy różne.

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).