A A A

WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

- 2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,

- 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Malborku,  w tym 1 do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.).

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może zostać wybrana osoba:

-posiadająca  obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-w wieku od 30 do 70 lat,

-nieskazitelnego charakteru,

-zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszkająca w miejscu  kandydowania co najmniej od roku,

-zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

-do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem nie może być osoba:

-zatrudniona w sądach powszechnych lub innych sądach oraz w prokuraturze,

-wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-funkcjonariusz Policji oraz osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-adwokat, aplikant adwokacki,

-radca prawny, aplikant radcowski,

-duchowny,

-żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

-funkcjonariusz służby więziennej,

-radny gminy, powiatu, województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, w której dokonuje się wyboru.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim www.bip.miastonowydwor.pl w zakładce „ŁAWNICY”.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotycząca zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,   a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań   do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez:                          

-stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji dotyczące tej organizacji /opatrzony/e datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia/;

-obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

 

Koszty opłat:

- koszty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika;

- koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji – ponosi Skarb Państwa.

 

 

GDZIE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW

 

Wyboru ławników dokonuje RADA MIEJSKA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM                       /najpóźniej do końca października 2019r./

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem dokumentów należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, tel. 55 247-24-01 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

 

Druki zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.miastonowydwor.pl w zakładce „ŁAWNICY”.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 R.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miejską.