A A A

USUWAMY AZBEST

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH
W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI – edycja rok 2018”

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

 1. Realizacja zadania obejmuje koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych oraz transport i utylizację odpadów zdemontowanych lub porzuconych przed 2018 r. znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 2. Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
 3. Dotacja udzielona będzie w oparciu o trójstronną umowę podpisaną przez Gminę, Wykonawcę
  i Wnioskodawcę.
 4. Wysokość dotacji z Budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański wyniesie 40% jednakże nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące zł) poniesionych kosztów.
 5. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Fundusz), kwota dotacji może wynieść do 85 % kosztów kwalifikowanych Funduszu. Łączna suma dotacji może wówczas wynieść 90% poniesionych kosztów.
 6. Zadanie finansowane będzie w oparciu o Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej
  na realizację zadań proekologicznych (Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
  nr 390/XLVIII/2018 z 29 marca 2018) a w przypadku pozyskania środków z Funduszu – dodatkowo
  o zasady Regulaminu konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
 7. Koszty kwalifikowane Funduszu zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

- nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie azbestu.

Prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu zostaną wykonane przez podmiot wybrany przez Gminę. Nie będą rozliczane koszty poniesione przez wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali wyboru wykonawcy.

 1. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków na drukach dostępnych na stronie internetowej urzędu lub siedzibie Urzędu pok. 7

Termin składania wniosków: do 25 maja 2018 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2018 r. Pula środków przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych  (w tym unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) wynosi 70.000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 7 pod numerem telefonu 556257777 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl Niezbędne formularze dostępne są na stronie BIP www.miastonowydwor.pl OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko/ Dotacje celowe na zadania proekologiczne oraz w  pokoju nr 7.

Wzór umowy - kliknij, aby ściągnąć

Ocena stanu azbestu - kliknij, aby ściągnąć

Inf. o wyr.zaw. azbest - kliknij, aby ściągnąć

Wniosek - kliknij, aby ściągnąć

Regulamin Gmina Nowy Dwór Gdański

http://bip.miastonowydwor.pl/?cid=304

uchwała 390/XLVIII/2018

 

Regulamin WFOŚiGW

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018