A A A

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.

Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji. Ekspozycja środowiskowa natomiast spowodowana jest występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: pylica azbestowa (azbestoza), łagodne zmiany opłucnowe, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Polska jest jedynym państwem, które przyjęło plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu. Poniżej znajduje się link zawierający informacje o „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu

 

Azbestowe archiwum

W latach 2007-2009, 2012- 2016 nasza Gmina brała udział w zadaniach współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Gdańsku dotyczących unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. Łączna kwota dotacji w latach: 2013–2016 wyniosła 56.687 zł. W ramach zadań unieszkodliwiono około 184,92 Mg  wyrobów zawierających azbest, w tym 24,92 Mg w roku 2016 r. Całkowity koszt zadania w 2016 r. wyniósł  38.621,85 zł, w tym dotacja WFOŚiGW -14 439,00 zł.

W bieżącym roku nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2017” zarząd WFOSiGW przyznał dotację w wysokości
14 060,00 zł. Stanowi to 74,93 % kosztów kwalifikowanych zadania stanowiących kwotę 18.765 zł, które oblicza się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za jedną tonę odpadu zawierającego azbest. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem udziału Gminy Nowy Dwór Gdański – 4.171,98,00 zł i właścicieli nieruchomości wynosi 20.266,65 zł.

Do bieżącego zadania zakwalifikowano 17  nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych, w tym jednej wspólnoty mieszkaniowej. Łączna ilość odpadów wynosi około 45,653 Mg i pochodzić będzie z demontażu dachów budynków mieszkalnych oraz zeskładowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Dofinansowanie kosztów prac demontażowych i utylizacji odpadów azbestowych będzie następowało na wniosek właściciela obiektu. Wnioski zostaną zweryfikowane i po ustaleniu listy wniosków, zakwalifikowane do realizacji. Weryfikacja wniosków polegać będzie m.in. na sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, weryfikacji kosztów z uwzględnieniem kryteriów finansowania zgodnie z regulaminem WFOSiGW w Gdańsku.

W ramach projektu Gmina dokona wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających
na demontażu i transporcie odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów azbestowych z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z przyjętym Regulaminem, finansowanie zadań, odbywać się będzie na zasadzie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji na podstawie trójstronnej umowy podpisanej przez Gminę, wyłonionego Wykonawcę i właściciela nieruchomości.

Po zakończeniu prac rozliczenie finansowe nastąpi po przedłożeniu rachunku i stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac z zachowaniem przepisów wynikających 
z Rozporządzenia  z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i Rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Łączna wartość dofinansowania wynieść może do 90% wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem dofinansowania ze strony WFOŚIGW w Gdańsku (w oparciu
o koszty kwalifikowane) i budżetu Gminy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste poniesione wydatki, z zachowaniem ustalonych kryteriów finansowania.

Warunki uzyskania dofinansowania wynikają z Programu Priorytetowego „System-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów azbest”.

Zadanie realizowane jest w terminie czerwiec-październik 2017 r.

 

Zapraszamy do kontaktu w temacie utylizacji wyrobów zawierających azbest w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim lub pod numerem telefonu 556257777.

Przydatne informacje

https://wfos.gdansk.pl/

ABC o azbeście