A A A

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

1. Stypendia szkolne przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku  życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
   i dla dorosłych do czasu uko
  ńczenia realizacji obowiązku nauki,

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:

-   uczniom klas zerowych,   

 •  -  uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej              z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
 • gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł
 2. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stypendium szkolne udziela się w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego;

3)  W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(bilety miesięczne, wyżywienie).

4. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny  może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba           w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież  w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

2. Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, pokój nr 1, w szkołach oraz na stronie: www.miastonowydwor.pl

3. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, pokój nr 1 oraz w sekretariatach szkół (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie i Szkoła Podstawowa w Wiercinach).

4. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie.

5. Termin składania wniosków : od 1 września 2017 do 15 września 2017 r.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane w:
 • kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3
 • szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gdański, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny                 w Marzęcinie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie i Szkoła Podstawowa w Wiercinach,

w gotówce na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji

 1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu         w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
 2. w przypadku osób bezrobotnych:
 1. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania),
 2. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poza Nowym Dworem Gdańskim - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania),
 3. nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 1. informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
 1. wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,
 2. w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji,
 3. w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu
  i otrzymaniu (lub nie) alimentów;
 1. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego określające formę opodatkowania (obligatoryjnie),
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni,
 3. oświadczenie o ilości miesięcy w poprzednim roku, w których działalność była prowadzona,
 4. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. potwierdzenie opłacenia składek ZUS,
 6. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;
 1. urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 2. pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.
 3. w przypadku osób i rodzin, korzystających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański ze świadczeń rodzinnych, pomocy udzielanej osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz pomocy mieszkaniowej, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przedkłada się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych z tych tytułów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.