A A A

Spis Rolny 2020 – co nas czeka?

Spis Rolny 2020 – co nas czeka?

Powszechny spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy. Oficjalna strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkim co dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawielink zewnętrzny.

Celem spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS, podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

O co rolnicy będą pytani?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Jak podaje https://rolny.spis.gov.pl/:

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 31lipca 2019r.opowszechnym spisie rolnym w2020r. (Dz.U.2019.1728) reguluje poniższe zagadnienia:

 • Określa obowiązki podmiotów biorących udział w spisie rolnym.
 • Ochronę danych zebranych w ramach spisu rolnego.
 • Organizację prac spisowych.
 • Działania popularyzujące spis rolny.

Jak twierdzą autorzy ustawy:

"Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej".

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.);
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Gdzie przez gospodarstwo indywidualne rozumie się – gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni:

 1. 1 ha użytków rolnych i więcej,
 2. poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona poniżej: (w załączniku nr 1 do ustawy)

Wielkość progów produkcji rolnej gospodarstwa indywidualnego określających minimalną skalę produkcji dla gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, w tym nieposiadających użytków rolnych, które nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej:

 1. 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 2. 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 3. 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 4. 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 5. 0,5 ha – dla chmielu;
 6. 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 7. 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 8. 0,1 ha – dla tytoniu;
 9. 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 10. 20 sztuk– dla świń ogółem;
 11. 5 sztuk – dla loch;
 12. 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 13. 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 14. 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 15. 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

 

Najważniejsze obowiązki podmiotów biorących udział w spisie rolnym to:

art.7. ustawy

 1. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
 2. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Użytkownik gospodarstwa rolnego – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, dzierżawcą czy też użytkuje je z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin.

art.8.1. ustawy

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego przez rachmistrza spisowego;
 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego przez rachmistrza spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Osoby wykonujące prace spisowe to bezpośrednio rachmistrzowie i komisarze spisowi. Nałożony jest na nich obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Znają istotę tajemnicy statystycznej i sankcje za jej niedotrzymanie. Składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Rolnikom nie posiadającym w domu w domu dostępu do Internetu zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w lokalach gminnych biur spisowych.

Jak czytamy na stronie GUS, obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek zmianach w planowanej organizacji spisu rolnego wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Należy śledzić stronę internetową GUS https://rolny.spis.gov.pl/.

Źródła: