A A A

SESJA RADY MIEJSKIEJ

INFORMACJA

 

Na  18 października 2018 roku zwołana została LVI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Różewo i Rakowe Pole.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla terenu położonego w części północno-wschodniej ulicy Okopowej i ulicy Zagonowej.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.
 12. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2019.
 13. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na 2019 rok.
 15. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Dwór Gdański.
 17. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 18. Sprawy różne.   

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

15. X. 2018 roku, godzina 10.00 poniedziałek

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH

16. X.  2018 roku, godzina 9.00 wtorek