A A A

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI 

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy
o samorządzie gminnym, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu. 

W przejrzysty sposób dowiedzą się Państwo m.ni. o:

  • stanie finansowym gminy, 
  • realizacji budżetu w 2018 roku,
  • zrealizowanych inwestycjach,
  • programach wsparcia,
  • działalności w zakresie kultury, sportu, rekreacji, gospodarce mieszkaniowej, ochronie śodowiska, czy bezpieczeństwu. 

RAPORT O STANIE GMINY - KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ 

Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos,  składają  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Termin sesji ustalono na dzień 31 maja 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

ZGŁOSZENIE DO DEBATY - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ