A A A

PRZETARG MODERNIZACJA SOLNICA

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne – usunięcie warstwy ziemi z wywozem, formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II,
  • podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie warstwa średnia grub. po zagęszczeniu 15 cm,
  • nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC – 16W grubość po zagęszczeniu 4 cm,
  • nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 6 – warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 6 cm,
  • wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej – grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  • uzupełnienie nawierzchni zjazdów mieszanką optymalną grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  • przełożenie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych,
  • przełożenie  nawierzchni zjazdów z płyt typu IOMB,
  • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w sekretariacie (pokój nr 19) do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godz. 11:00

Szczegóły na BIP